Reglement 4-tallen

 

 

WEDSTRIJDREGLEMENT VOOR 4-TALLENCOMPETITIE 60+ NOORDKOP

 

Definities van de deelnemers

We onderscheiden twee categorieën van spelers, t.w.

1. Spelers met een officieel vastgesteld algemeen gemiddelde.

    Dit is een speler, die in het direct voorafgaande seizoen tenminste 6 partijen in de

    4-tallencompetitie 60+ Noordkop heeft gespeeld.

2. Speler met een voorlopig vastgesteld algemeen gemiddelde.

    Dit is een speler, die nog geen 6 partijen in de 4-tallencompetitie 60+ Noordkop

    heeft gespeeld.

 

Vaststelling partijlengte

Voor een speler met een officieel vastgesteld algemeen gemiddelde geldt het volgende;

Nagegaan wordt welk algemeen gemiddelde de speler in het direct voorafgaande seizoen heeft behaald. Met dat gemiddelde vangt hij het nieuwe seizoen aan.

 

Voor een speler met een voorlopig vastgesteld algemeen gemiddelde geldt het volgende;

Als deze speler 6 partijen heeft gespeeld, wordt zijn/haar algemeen gemiddelde herberekend.

Is het nieuw berekende gemiddelde gelijk aan of lager dan de bovengrens van de

intervaltabel, dan vindt geen wijziging plaats van het te maken aantal caramboles.

Is het nieuw berekende gemiddelde hoger dan de bovengrens van de interval van het voorlopig vastgesteld gemiddelde, dan wordt het nieuwe aantal te maken caramboles vastgesteld conform de intervaltabel.

 

Voor alle spelers geldt, dat na de eerste helft van de competitie de partijlengte opnieuw wordt  vastgesteld aan de hand van de gescoorde moyennes, met dien verstande, dat het te maken aantal caramboles alleen naar boven wordt bijgesteld.

 

Na het beëindigen van de competitie worden de behaalde moyennes van de eerste en de tweede competitiehelft samengevoegd, waaruit een nieuw officiëel vastgesteld algemeen gemiddelde ontstaat met het daaraan gekoppelde nieuwe aantal te maken caramboles conform de intervaltabel.

 

NB

De deelnemers aan de finaleronde spelen met het officiëel vastgestelde gemiddelde na de eerste helft van de competitie.

 

Finaleronde

Na afloop van de reguliere competitie wordt tussen de winnaars van de poules een

finaleronde gespeeld in de vorm van een halve competitie.

Deze halve competitie wordt gespeeld volgens dezelfde regels welke gelden tijdens de gewone competitie.

Kan een winnaar van een poule om welke reden dan ook niet deelnemen aan de finale,

dan treedt het volgende hoogst geëindigde team daarvoor in de plaats.